Niniejszy Regulamin jest wzorcem umownym i określa ogólne warunki oraz zasady zawieranej Umowy w sklepie internetowym https://fresh-online.pl

Regulamin obowiązuje od dnia 01 sierpnia 2018r. Adres do korespondencji:

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USLUGOWE “STEKAM” SYLWIA KIERCZYŃSKA

Elizy Orzeszkowej 12, 62-300 Września, Polska. e-mail: lakiery@onet.pl

§1. Definicje

Regulamin – niniejszy dokument.
Sprzedający / Administrator Danych – SYLWIA KIERCZYŃSKA – PHU “STEKAM” SYLWIA KIERCZYŃSKA, Elizy Orzeszkowej 12, 62-300 Września.
Umowa – umowa sprzedaży zawarta pomiędzy Sprzedającym a Kupującym. Cena – wartość produktu, bez kosztów dostawy.
Kupujący – Konsument, który zawarł Umowę albo osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą albo osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej.
Konsument – osoba fizyczna, która zawarła Umowę ze Sprzedającym, niezwiązaną z prowadzoną przez tę osobą działalnością gospodarczą albo wykonywanym zawodem. Konto – zbiór zasobów i ustawień zapisanych w bazie danych Sprzedającego dla Kupującego w ramach korzystania przez niego ze Sklepu i zawierania Umów. Dostęp do Konta możliwy jest po zarejestrowaniu, a później po zalogowaniu.
Sklep – https://fresh-online.pl
Polityka Prywatności – dokument określający sposób przetwarzania danych w Sklepie. Polityka Prywatności stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.
Zewnętrzny Kanał Płatności – zewnętrzny serwis:

Za pośrednictwem Zewnętrznego Kanału Płatności Kupujący dokonuje płatności. PayU SA – operator płatności internetowych działający jako system, który daje możliwość dokonywania oraz otrzymywania wpłat przez Internet pomiędzy osobami posiadającymi konto e-mail. www.payu.pl/

PayU SA ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań, NIP: 779-23-08-495

cookies – niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez serwer www i zapisywane po stronie urządzenia Kupującego.
adres e-mail – adres poczty elektronicznej (aktywny adres e-mail).
system teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych p0oprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci telekomunikacyjnego urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. 2016 r. poz. 542 z późn. zm.).
newsletter – elektroniczna forma biuletynu wysyłana przez Sprzedającego w celu informowania o nowościach, produktach i ofertach Sklepu do osób, które wyraziły dobrowolną zgodę na jego otrzymywanie.
Login – adres e-mail Użytkownika.
Hasło – unikalny ciąg znaków wymyślony przez Kupującego w celu autoryzacji dostępu i zabezpieczenia Konta przed dostępem do niego osób nieuprawnionych.
dzień roboczy – liczony w godzinach od 9.00 do 16.00 od poniedziałku do piątku czasu środkowoeuropejskiego, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy na terenie

Rzeczypospolitej Polskiej albo dni urlopowych wskazanych przez Sprzedającego na stronach Sklepu lub kanałach social media Sklepu lub w wiadomości e-mail.

§2. Postanowienia Ogólne

Sprzedający udostępnia nieodpłatnie Regulamin przed zawarciem Umowy za pośrednictwem strony internetowej Sklepu, a Kupujący ma obowiązek zapoznać się z jego treścią przed złożeniem zamówienia. Dodatkowo Sprzedający wysyła treść Regulaminu wraz z mailem potwierdzającym przyjęcie zamówienia do realizacji na adres e-mail Kupującego. Na żądanie Konsumenta możliwe jest udostępnienie dokumentu w inny sposób, który umożliwia mu pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym się on posługuje.
Do korzystania ze Sklepu i składania zamówień jest konieczny dostęp do sieci Internet oraz zainstalowana przeglądarka internetowa (zalecamy korzystanie z najnowszej wersji przeglądarki).
Strona każdego produktu zawiera informacje takie jak: ogólny opis produktu (określony w §.3.2. Regulaminu), cena, termin realizacji zamówienia przez Sprzedającego, czas i sposób dostawy. Są to informacje skierowane do ogółu i stanowią wyłącznie zaproszenie do zawarcia Umowy. Za moment zawarcia Umowy uważa się moment, w którym Sprzedający przyjmuje zamówienie Kupującego do realizacji (Kupujący otrzyma maila o przyjęciu zamówienia do realizacji).

§3. Oferowane towary/produkty

W Sklepie można zakupić produkty oraz akcesoria skierowane głownie dla branży motoryzacyjnej, w tym: lakiery, krążki ścierne, żywice, pasty polerskie, zmywacze, utwardzacze itp. Wszystkie produkty są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych oraz prawnych. Na stronie internetowej każdego produktu znajdują się informacje na temat produktu lub rodzajów produktów takie jak: : zwięzły opis, liczba sztuk, nazwa, cena.

Produkty oferowane w sklepie są przypisane do odpowiedniej kategorii ułatwiając tym samym wyszukanie właściwego produktu poprzez wyszukiwanie ręczne na liście produktów w kategorii lub poprzez wyszukiwarkę u góry sklepu. Sprzedający ma możliwość wprowadzenia promocji (np. w przypadku zakupu zestawów) lub wprowadzać zmiany cen oferowanych towarów. Osoby zapisane na newsletter będą informowane o organizowanych promocjach oraz wyprzedażach na bazie kodów rabatowych oraz przecen.

§4. Składanie zamówień

Zamówienia mogą być składane w Sklepie wyłącznie przez osoby pełnoletnie, które mają pełną zdolność do czynności prawnych, wg. następujących kroków: a) Kupujący wybiera interesujący go produkt i dodaje go do koszyka;
Domyślnie jedno kliknięcie produktu oznacza wybór jednej sztuki. Kupujący może zwiększyć lub zmniejszyć liczbę sztuk zamawianego produktu w koszyku. Po dokonaniu zmian należy zaktualizować kartę przyciskiem w zależności od podstrony: REALIZUJ ZAMÓWIENIE LUB DODAJ DO KOSZYKA;
Kupujący zatwierdzając koszyk przechodzi do strony gdzie może się zalogować (odpowiednio założyć Konto jeśli nie posiada) albo złożyć zamówienie bez logowania;
Kupujący na karcie zamówienia wpisuje dane do wysyłki oraz swoje dane kontaktowe.
Kupujący może wpisać na karcie zamówienia kod promocyjny (kupon). Po dokonaniu zmian należy zaktualizować kartę przyciskiem „ZASTOSUJ KUPON”. Wpisanie prawidłowego kodu rabatowego powoduje wyświetlenie się obniżonej kwoty do zapłaty;
d) Kupujący wybiera metodę płatności i potwierdza chęć zawarcia Umowy przyciskiem

„KUPUJĘ I PŁACĘ ”;

W przypadku składania zamówienia gdy Kupujący nie jest zalogowany do Konta zostanie poproszony o akceptację Regulaminu. Brak akceptacji Regulaminu uniemożliwia złożenia zamówienia;
Sprzedający wysyła e-mail informujący o złożeniu zamówienia przez Kupującego, który zawiera podsumowanie zamówienia opisane w ust. 2 oraz odrębny e-mail o przyjęciu zamówienia do realizacji (moment zawarcia Umowy), który zawiera informacje o wysyłce oraz planowanej dostawie towaru. W przypadku dokonania zapłaty, a nie otrzymania e-maila potwierdzającego przyjęcie zamówienia do realizacji Kupujący może anulować ofertę kontaktując się ze Sprzedającym. W takim przypadku wpłacone środki zostają zwrócone.
Podsumowanie zamówienia wyświetla:
szczegóły zamówienia (nazwa towaru, liczba sztuk, cena towaru);
dane do wysyłki i adres dostawy;
wybraną metodę płatności;
kwotę do zapłaty (obejmuje cenę towaru wraz z kosztem dostawy).

§5. Ceny i metody płatności

Ceny wszystkich produktów w Sklepie podane są w polskich złotych (ZŁ) i nie zawierają kosztów dostawy. Koszt dostawy widoczny jest na karcie zamówienia. Kupujący zapoznaje się kwotą do zapłaty (Cena produktu + koszt dostawy) przed złożeniem zamówienia – wysłaniem oferty do Sprzedającego.

Sprzedający dopuszcza obniżenie ceny o udzielenie rabatu na podstawie udostępnionego przez niego kodu rabatowego bądź na podstawie okresowo wprowadzonych przez niego zniżek. Jeżeli produkt objęty jest okresową zniżką (tzw. promocją) to na stronie internetowej produktu wyświetla się cena przed udzieleniem rabatu oraz po jego udzieleniu. Taka Cena po udzieleniu rabatu powinna wyświetlać się w koszyku jak i na karcie zamówienia. 4. Ceną towaru wiążącą dla Sprzedającego i Kupującego jest cena, która wyświetla się Kupującemu na karcie zamówienia – przed dokonaniem zapłaty.
Kupujący dokonuje płatności za pomocą PayU, przelewu bankowego lub płaci przy odbiorze (pobranie).
Na wszystkie zamówione towary w Sklepie wystawiane są dokumenty sprzedażowe (faktura), które doręczane są razem z zakupionym towarem.

§6. Realizacja zamówień i dostawa

Zamówienia realizowane są w terminie do 7 dni roboczych licząc od dnia zaksięgowania płatności do dnia wydania rzeczy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
Zamówienia realizowane są przez biuro obsługi klienta w dni robocze. Zamówienia nie są realizowane w inne dni niż dni robocze. W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt na adres lakiery@onet.pl i w temacie podać numer zamówienia. Odpowiedź zostanie wysłana w ciągu 3 dni roboczych.
Towary wysyłane są za pomocą Poczty Polskiej, Kuriera lub Paczkomatów – dostępna opcja jest wyświetlana przy realizacji zamówienia.
Po zaksięgowaniu płatności Zewnętrzny Kanał Płatności wysyła e-mail do Kupującego z informacją o odnotowaniu płatności.

W przypadku zakupów więcej niż jednego produktu sprzedający dopuszcza wysyłkę produktów oddzielnie na życzenie Kupującego. W takim przypadku jednak Kupujący ponosi koszt dostawy zgodnie z dokonanym przez siebie wyborem.

W szczególnych przypadkach – np. brak towaru, awaria sieci Internet, brak prądu, pożar – Sprzedający zastrzega sobie prawo do nieprzyjęcia zamówienia do realizacji i poinformowania o tym Kupującego. Jeżeli środki zostały wpłacone przed przyjęciem zamówienia do realizacji, a zaistnieje sytuacja o której mowa w zdaniu poprzednim wpłacone środki podlegają zwrotowi.

§7. Reklamacje i zwroty

W przypadku niezgodności towaru z Umową Kupujący może reklamować wadliwy produkt.
Reklamacje prosimy składać na adres do korespondencji z dopiskiem „Reklamacja”. W zgłoszeniu prosimy wskazać:
numer zamówienia;
możliwie dokładny opis nieprawidłowości (uwzględniając w miarę możliwości czas, miejsce i okoliczności wystąpienia wady);
ewentualne wskazanie sposobu rozstrzygnięcia reklamacji (wymiana towaru na nowy/ zwrot pieniędzy);
jeżeli reklamacja dotyczy błędu na dokumencie księgowym, prosimy o podanie numeru i kontakt wyłącznie za pomocą e-maila.
Sprzedający, w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji od Kupującego rozstrzygnie reklamację i udzieli odpowiedzi w przedmiocie uwzględnienia bądź nieuwzględnienia wniesionej reklamacji za pomocą e-maila chyba, że Kupujący poprosił o odpowiedź listowną.
W przypadku uznania reklamacji, Sprzedający ponosi koszty transportu reklamowanego towaru do wysokości adekwatnej do najtańszego środka transportu z oferty, na podstawie której realizowana była sprzedaż.

§8. Odstąpienie od Umowy

Wszystkie towary oferowane w Sklepie są dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu.
Konsument może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od dnia otrzymania towaru przez Konsumenta lub osobę przez niego wskazaną. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie do Sprzedającego, przed upływem tego terminu, odpowiedniego oświadczenia, którego wzór stanowi załącznik nr 2 Regulaminu. Zwracany w taki sposób produkt powinien znajdować się w stanie kompletnym i nieuszkodzonym.

Konsument powinien zwrócić towar w takim składzie ilościowym i jakościowym jaki otrzymał. Jeżeli wraz z produktem zostały dołączone dokumenty lub instrukcje lub elementy/akcesoria należy je zwrócić. Zwrot należy przesłać na adres Sprzedającego wskazany w komparycji Regulaminu jako adres do korespondencji. Konsument pokrywa wszystkie bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy (np. koszty opakowania, zabezpieczenia, nadania), a koszty środka transportu wtedy gdy są one wyższe niż najtańszy środek transportu z oferty, na podstawie której realizowana była sprzedaż;

Zwrot zapłaconej przez Kupującego kwoty zostanie dokonany niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
Odstąpienie powinno zostać wysłane pisemnie razem z towarem.

§9. Ochrona danych osobowych

Dane osobowe zarządzane są zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 22016/67995/46/WERODO)

Sposób przetwarzania danych w Sklepie określa Polityka Prywatności. Polityka Prywatności stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.

§10. Własność intelektualna

Wszelkie autorskie prawa majątkowe do zdjęć produktów należą do Sprzedającego.
Zabrania się korzystania ze Sklepu w sposób naruszający uprawnienia Sprzedającego bądź innych podmiotów.

§11. Postanowienia końcowe

Kupujący jest zobowiązany do posługiwania się własnymi danymi osobowymi.
W Sklepie mogą znajdować się linki odsyłające do stron internetowych należących i zarządzanych przez osoby trzecie. Sprzedający nie odpowiada za dostępność oraz jakość tych stron.
Sprzedający zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie i Cen każdego towaru. Wiążąca dla Kupującego jest Cena widoczna na karcie zamówienia w Sklepie.
Każdy dokument oznaczony jest datą, od której obowiązują jego postanowienia i jest wiążący dla zamówień realizowanych w dacie jego obowiązywania.
W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego. W przypadku Umowy zawieranej z udziałem Konsumenta znajdują zastosowanie także odpowiednie przepisy odrębne właściwe dla Konsumenta zwłaszcza jeżeli zapewniają mu dalej idącą ochronę niż przewidzianą polskim prawem lub Regulaminem.
W razie zmiany lub/i unieważnienia wskutek prawomocnego orzeczenia sądu, któregokolwiek z postanowień Regulaminu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy.
Sprzedający zgłasza gotowość do rozwiązywania sporów w trybie ugodowym. Wszelkie spory pomiędzy Sprzedający a Kupującym, który nie jest Konsumentem będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Sprzedającego.

Załączniki Regulaminu stanowią integralną cześć Umowy.

Zał 1: Polityka Prywatności

Zał. 2 Wzór odstąpienia od Umowy

REGULAMIN WPROWADZONO 1 SIERPNIA 2018r.

REGULAMIN ZMODYFIKOWANO OSTATNIO  1 SIERPNIA 2018r.